ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Xin chào và chào mừng bạn đến với vMixGPT.com! Trang web này cung cấp các dịch vụ về trí tuệ nhân tạo AI và phần mềm viết content bằng AI được gọi là vMixGPT. Trước khi bạn sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

 1. Quyền sở hữu trí tuệ a) Trừ khi có quy định khác rõ ràng, vMixGPT.com và tất cả các nội dung, dữ liệu, hình ảnh, biểu đồ, video, âm thanh, tài liệu và các tài sản khác có liên quan đến trang web này (“Nội dung”) là tài sản sở hữu độc quyền của chúng tôi hoặc các bên cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ và các luật pháp liên quan khác. b) Bằng cách sử dụng trang web, bạn không có quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền nào khác liên quan đến Nội dung hoặc trang web của chúng tôi. Bạn chỉ được phép sử dụng trang web và Nội dung dưới hình thức được chúng tôi cho phép và tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong điều khoản này.
 2. Sử dụng trang web a) Bằng cách sử dụng trang web vMixGPT.com, bạn cam kết sử dụng nó chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định, quy tắc và luật pháp áp dụng. b) Bạn cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào gây trở ngại hoặc gây ảnh hưởng xấu đến trang web, hệ thống hoặc dữ liệu liên quan. Bạn cũng cam kết không sử dụng phần mềm, công cụ hoặc phương tiện tự động hoặc bất kỳ phương pháp nào khác để truy cập, tạo ra hoặc tải lên nội dung trái phép hoặc gây hại cho trang web. c) Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị công khai, thực hiện công khai, xuất bản, tạo ra công việc phái sinh hoặc bất kỳ hình thức nào khác khai thác Nội dung hoặc trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
 3. Phần mềm vMixGPT a) vMixGPT là một phần mềm viết content bằng AI được cung cấp trên trang web. Khi sử dụng phần mềm này, bạn cam kết tuân thủ các quy định và quy tắc sau:
  • Không sử dụng phần mềm vMixGPT để tạo ra nội dung xúc phạm, đồi trụy, bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào.
  • Không sao chép, sửa đổi hoặc phân phối phần mềm vMixGPT mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
  • Không thực hiện bất kỳ hành động nào để xâm nhập, đánh cắp, hoặc gây hại cho phần mềm vMixGPT hoặc dữ liệu liên quan.
 4. Dịch vụ và Chi phí a) Chúng tôi cung cấp các dịch vụ vMixGPT.com như đã mô tả trên trang web. Việc cung cấp dịch vụ có thể yêu cầu bạn đăng ký tài khoản và cung cấp thông tin cá nhân. b) Các dịch vụ có thể có một mức phí hoặc yêu cầu thanh toán. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn cam kết thanh toán mọi khoản phí áp dụng và tuân thủ các điều khoản và điều kiện thanh toán.
 5. Bảo mật và Thông tin Cá nhân a) Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân áp dụng. b) Bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web. c) Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các thông báo quan trọng, cập nhật hoặc thông tin khác liên quan đến dịch vụ.
 6. Miễn trừ Trách nhiệm a) Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính đặc biệt nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, phần mềm vMixGPT hoặc các dịch vụ liên quan. b) Trang web, phần mềm và dịch vụ được cung cấp “như đã có”và “như có sẵn”. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính phù hợp với mục đích sử dụng của bạn.
 7. Thay đổi và Chấm dứt Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web, phần mềm hoặc dịch vụ này mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web hoặc dịch vụ này mà không cần thông báo trước.
 8. Quyền áp dụng và Giải quyết tranh chấp Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi trang web này hoạt động. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến sử dụng trang web hoặc dịch vụ này sẽ được giải quyết thông qua các quy trình hòa giải hoặc tại tòa án có thẩm quyền.
 9. Liên hệ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc khiếu nại nào về điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng trang web vMixGPT.com. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.